Awareness

Základy filtrov a princípov vetrania: Priestory bez vetrania a filtrácie môžu byť nebezpečné pre vaše zdravie

Vedeli ste, že hlavným zdrojom znečistenia vo verejných a obytných budovách sú ľudia, ktorí produkujú CO2 a ďalšie metabolické produkty. Ako ukázala pandémia COVID-19, vírusy alebo baktérie pochádzajúce z ľudského dýchania spôsobujú rovnaké škody na vnútornom prostredí ako prchavé organické zlúčeniny (VOC), stavebné materiály a zariadenia a niekoľko ďalších zdrojov, ako sú aerosólové spreje, čistiace či dezinfekčné prostriedky alebo kancelárske vybavenie. Možno nemáte v úmysle byť súčasťou problému, ale môžete sa stať súčasťou riešenia. Prečítajte si, ako môžete udržať svoju miestnosť v bezpečí pred ostatnými a pred samým sebou.

V priemere trávime 90% nášho času v interiéri. Kvalita vnútorného prostredia je preto nevyhnutná pre našu pohodu, zdravie, pohodlie a produktivitu. Kľúčovým parametrom pre dobré vnútorné prostredie je kvalita vnútorného ovzdušia. Existuje však mnoho vnútorných a vonkajších znečisťujúcich látok, ktoré zhoršujú kvalitu vnútorného ovzdušia, ak nie sú správne odstránené.

Hlavným zdrojom znečistenia vnútorných priestorov vo verejných a obytných budovách sú samotní ľudia, ktorí produkujú CO2 a ďalšie metabolické produkty. Ako ukázala pandémia COVID-19, vírusy alebo baktérie pochádzajúce z ľudského dýchania nie sú menej nebezpečnými kontaminantmi vnútorného prostredia.

Veľmi významné vnútorné znečisťujúce látky sú tiež prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sú emitované zo stavebných materiálov a nábytku, ale aj z niekoľkých ďalších zdrojov, ako sú aerosólové spreje, čistiace či dezinfekčné prostriedky alebo kancelárske vybavenie (tlačiarne alebo kopírky).

Ďalším kľúčovým dôvodom zhoršenia kvality vnútorného ovzdušia je, že vonkajšie látky znečisťujúce ovzdušie vstupujú nekontrolovaným spôsobom do interiéru. Okrem prchavých chemických zlúčenín ide o škodlivé častice vrátane smogu, jemného prachu, peľu, baktérií a plesní spolu s inými organickými i anorganickými nebezpečnými časticami. Tento aspekt je obzvlášť dôležitý v prípadoch, keď je kvalita vonkajšieho ovzdušia slabá, čo je prípad väčšiny mestských a priemyselných oblastí. Všetky tieto kontaminanty sú škodlivé pre ľudské zdravie pri dlhšom vystavovaní sa vysokým koncentráciám týchto kontaminantov.

Ak sa emitované znečisťujúce látky neodstránia, ich koncentrácia v interiéri dosiahne v priebehu času nebezpečnú úroveň (Obrázok 1). Týka sa to krátkodobých aj dlhodobých účinkov na zdravie, ako aj rizika infekcie. Z tohto dôvodu sa musí použiť vetranie. Pomocou vetrania sa odstráni vnútorný vzduch obsahujúci nebezpečné znečisťujúce látky a nahradí sa čistým vonkajším vzduchom. V súčasnosti je všeobecne známe, že bez správneho vetrania, dokonca aj v typickom obydlí, môže byť vnútorný vzduch až 8-krát viac znečistený ako vonkajší vzduch. Nehovoriac napríklad o husto obsadenej verejnej budove alebo preplnenej reštaurácii.

Obrázok 1: Vysoká koncentrácia znečisťujúcich látok v priestoroch bez vetrania alebo so zlým prirodzeným vetraním bez filtrácie ©Igor Sikonczyk

Existujú rôzne spôsoby obnovy vzduchu, vrátane najjednoduchších a tradičných, ako je otváranie okien alebo prirodzené vetranie. Tieto metódy však nespĺňajú základné požiadavky na pohodlie a energetickú účinnosť moderných budov, ani neposkytujú dostatočné a kontrolované objemy vetracieho vzduchu na udržanie dobrej kvality vnútorného ovzdušia.

Mechanická vyvážená ventilácia je tým správnym riešením

V praxi je jediným vhodným a energeticky účinným spôsobom zabezpečenia potrebnej obnovy vzduchu vyvážené mechanické vetranie. Moderné mechanické prívody a výfuky, alebo inými slovami, vyvážené vetracie systémy môžu účinne vymieňať znečistený vnútorný vzduch s vonkajším vzduchom v objemoch prispôsobených aktuálnemu dopytu plne riadeným a automatizovaným spôsobom.

Základná úloha filtrácie

Okrem predchádzaniu energetickým, komfortným a zdravotným problémom je ďalšou základnou výhodou mechanického vetrania prevencia vstupu znečisťujúcich látok z vonkajšieho vzduchu do budovy. Ako už bolo uvedené, vonkajší vzduch dodávaný do budovy s cieľom poskytnúť kyslík a nahradiť znečistený vnútorný vzduch obsahujúci škodlivé látky (CO2, VOC, atď.) môže byť taktiež znečistený. Pred tým, než sa tento vonkajší vzduch privedie do vnútorných priestorov, sa musia odstrániť škodlivé častice, ktoré obsahuje (Obrázok 2). Na tento účel je potrebný správny filtračný systém pre vonkajší vzduch. Vonkajší vzduch môže obsahovať vysoké koncentrácie jemných častíc rôznych veľkostí. Z technického hľadiska sa klasifikujú ako tuhé častice PM10 (častice priemeru < 10 μm), PM2,5 (< 2,5 μm) a PM1 (< 1 μm). S touto klasifikáciou sa môžete stretnúť v správach o kvalite okolitého ovzdušia vo vašom bydlisku. Rozsiahle lekárske štúdie ukázali, že vystavovanie sa vzduchu s vysokou koncentráciou PM môže viesť k vážnym zdravotným rizikám. Ochorenia spojené s kontamináciou PM zahŕňajú rakovinu pľúc1, kardiovaskulárne ochorenia2, chronické obštrukčné ochorenia pľúc3 alebo alergiu a astmu4. Čím menšia škodlivá častica je, tým je nebezpečnejšia pre zdravie. Častice PM1 sú dostatočne malé na to, aby sa dostali do krvného obehu. Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je znečistenie ovzdušia najväčším environmentálnym rizikom pre zdravie v Európe5. Jednou z najškodlivejších znečisťujúcich látok pre ľudské zdravie sú tuhé častice (PM). V roku 2018 odhady v EÚ-28 o vplyve dlhodobého vystavenia znečisteniu ovzdušia na zdravie ukázali, že častice PM2,5 sú zodpovedné za približne 379 000 predčasných úmrtí6.

Obrázok 2: Odstránenie vnútorných znečisťujúcich látok mechanickým vetraním s vysoko účinnými filtrami PM ©Igor Sikonczyk

Našťastie správne navrhnutý filtračný systém môže znížiť koncentráciu tuhých častíc vrátane najmenších PM1 na prijateľnú úroveň. To znamená, že aj keď ste vystavení vysokému znečisteniu PM vonku, v budovách so správnym filtračným a ventilačným systémom si môžete užívať čisté a bezpečné vnútorné prostredie.

Filtrácia sa môže použiť aj na zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia v priestoroch, kde neexistuje mechanické vetranie a nie je možné ho inštalovať (napr. v starých budovách). Niektoré znečisťujúce látky emitované v interiéri, vrátane patogénov, ako sú baktérie alebo vírusy vydychované infikovanými ľuďmi alebo jemné častice tabakového dymu, môžu byť účinne odstránené recirkuláciou a filtrovaním vnútorného vzduchu. To možno vykonať inštaláciou filtrov do potrubia recirkulovaného vzduchu alebo pomocou samostatne stojacich čističov vzduchu (Obrázok 3).

Obrázok 3: Čistenie vnútorného vzduchu v miestnostiach bez vetrania alebo so zlým prirodzeným vetraním ©Igor Sikonczyk

Hoci toto riešenie zlepšuje kvalitu vnútorného ovzdušia, nerieši problém prívodu čerstvého vzduchu a odstraňovania CO2 a VOC, ktoré môže účinne poskytnúť len mechanické vetranie.

___________________________________________

[1] https://thorax.bmj.com/content/75/1/85

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740122/

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19554194/

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6034084/, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611115001870

[5] https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-is-the-single

[6] Air quality in Europe – 2020, Report 9/20, European Environment Agency, 2020 (EEA, 2020) https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report

 

Autor

Igor Sikonczyk

Senior Manažér pre Technické a Regulačné Záležitosti
Eurovent