Awareness

Filtrácia vzduchu: Kľúčový faktor umožňujúci výrobu produktov každodenného života, ako sú farmaceutické výrobky či potraviny

Je ľahké brať ako samozrejmosť všetko, čo ide do najdôležitejších produktov, ktoré konzumujeme, ako sú potraviny a lieky. Avšak akákoľvek kontaminácia, ktorá ohrozuje ľudský život, môže mať rovnako nebezpečný vplyv aj na tieto výrobky. Spoľahlivosť a účinnosť kontroly kontaminácie zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti zdravia a bezpečnosti. Zistite, akú dôležitú úlohu zohráva vzduch pri ochrane potravín, ktoré jeme, a liekov, ktoré užívame.

Po celé desaťročia sme považovali za samozrejmosť, že voda z kohútika je nezávadná a bez nečistôt. V posledných mesiacoch, po pandémii COVID-19, máme podobné očakávania aj od kvality vzduchu v interiéri. Vzduch musí byť hygienicky dokonalý a musí spĺňať kritériá komfortu. Ventilačné systémy a vzduchové filtre, ktoré sú v nich nainštalované, v tomto zohrávajú kľúčovú úlohu.

Základnou požiadavkou pri výrobe vysoko kvalitných a citlivých výrobkov, ako sú potraviny, farmaceutické výrobky, mikroelektronické komponenty alebo vo výskume lekárskych, biologických a environmentálnych vied, je prostredie s vysokou čistotou. Vždy sa treba vyhnúť kontaminácii surovín, hotových výrobkov alebo výrobných pracovníkov, pretože to môže viesť k masívnym negatívnym následkom.

Mnohí z nás zažili, že sa naše potraviny pokazili ešte počas garantovanej trvanlivosti aj napriek neporušenému obalu. Väčšinou si to všimneme v čase pred konzumáciou a neutrpíme tým žiadne veľké škody. Príčinou je veľmi často kontaminácia vzduchom. Predstavte si, že by sa to stalo napríklad pri plnení liekov. Chorým ľuďom, ktoré tieto lieky užijú, by sa do tela mohli dostať nečistoty, ktoré by mohli byť pre nich život ohrozujúce. Tam, kde kontaminácia ohrozuje ľudský život alebo kvalitu výrobkov a procesov, preto zohráva kľúčovú úlohu spoľahlivosť a účinnosť kontroly kontaminácie. Minimalizácia kontaminácie je rozhodujúca, pretože sa môže stať problémom zdravia a bezpečnosti.

Pre ľudí je dýchanie čerstvého vonkajšieho vzduchu dôležitým aspektom vitality a zdravia. Pri výrobe liekov a účinných farmaceutických zložiek, ako aj v potravinárskom a nápojovom priemysle je však kvalita vonkajšieho ovzdušia nedostatočná, ba môže byť až nebezpečná. Bez efektívnych systémov filtrácie vzduchu majú tuhé, plynné a mikrobiálne kontaminanty potenciálny kontakt s výrobkom prostredníctvom privádzaného vzduchu. Ak kontaminanty potom vstúpia do produkčného toku, môžu spôsobiť vážne následky – ako už bolo vysvetlené. Základným prvkom je preto čistota, vetranie, zavedenie primeraného vzduchu do výrobného prostredia a správny výber procesov a prevádzkových zariadení potrebných na výrobu. Vysoko účinná filtrácia vzduchu zohráva ústrednú úlohu pri kontrole kontaminácie a pomáha predchádzať škodám na zdraví, výrobným prestojom, sťahovaniu výrobkov z trhu, vyraďovaniu maloobchodníkov z trhu a samozrejme poškodzovaniu imidžu spoločnosti.

Účelom systémov HVAC je vytvoriť hygienicky dokonalú kvalitu vnútorného ovzdušia a fyziologicky priaznivú vnútornú klímu. Preto musia byť plánované, navrhnuté a prevádzkované v súlade s najnovšími postupmi a normami, aby sa zabezpečilo, že nebudú mať škodlivý vplyv na zdravie alebo nespôsobia žiadne nepohodlie, nevhodnú teplotu alebo nepríjemný zápach. Mikroorganizmom sa musí zabrániť rozmnožovaniu vo vzduchotechnických systémoch. Preto musia byť vzduchovodné oblasti systému navrhnuté z materiálov, ktoré nevypúšťajú látky nebezpečné pre zdravie, ani neposkytujú živnú pôdu pre mikroorganizmy. Okrem toho sa musí zabezpečiť, aby sa používali len komponenty systému, ktoré do prúdu vzduchu nevypúšťajú žiadne látky, vlákna alebo zápach, ktoré sú škodlivé pre zdravie.

Cieľom mnohých noriem a smerníc kvality je zabezpečiť bezpečnú a konzistentnú výrobu a kontrolu potravín, liekov a zdravotníckych výrobkov. V závislosti od skupiny výrobkov alebo odvetvia sa na definovanie požadovanej kvality ovzdušia v rámci výrobného procesu používajú rôzne normy. Príkladmi sú normy ISO 168901, EN 18222, ISO 146443, VDI 20834, VDI 60225, EN 167986EC 1935/20047.

Aby bolo porovnávanie vzduchových filtrov o niečo transparentnejšie, a tým aj jednoduchšie, výrobcovia vzduchových filtrov s certifikáciou Eurovent zaviedli v roku 2012 jednotný celoeurópsky systém klasifikácie a monitorovania kvality filtrov jemného prachu a zaviazali sa zverejňovať všetky informácie, ktoré sú dôležité vedieť pred nákupom vzduchových filtrov. Eurovent sa venuje najmä otázkam udržateľnosti a spotreby energie vzduchových filtrov. Prostredníctvom jednotného systému klasifikácie spotreby energie majú spotrebitelia tak nezávislý systém hodnotenia na výber filtrov, ktoré minimalizujú spotrebu energie ich klimatizačných jednotiek. To umožňuje najvyššiu čistotu prívodného vzduchu za optimalizované náklady.

___________________________________________

[1] https://www.iso.org/standard/57864.html

[2] https://www.en-standard.eu/set-en-1822-and-en-iso-29463-standards-for-heigh-efficiency-air-filters-epa-hepa-and-ulpa/

[3] https://www.iso.org/standard/53394.html

[4] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-2083-blatt-21-cleanroom-technology-cleanliness-of-medical-devices-in-the-manufacturing-process

[5] https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-6022-blatt-1-ventilation-and-indoor-air-quality-hygiene-requirements-for-ventilation-and-air-conditioning-systems-and-units-vdi-ventilation-code-of-practice-1

[6] https://www.en-standard.eu/din-en-16798-1-energy-performance-of-buildings-ventilation-for-buildings-part-1-indoor-environmental-input-parameters-for-design-and-assessment-of-energy-performance-of-buildings-addressing-indoor-air-quality-thermal-environment-lighting-and-acoustics-mod/

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32004R1935

 

Autor

Frank Spehl

Riaditeľ R&D Air Filtration Global
MANN+HUMMEL